onsdag 16 juni 2010

Afganska fyndigheter

Mineralfyndigheter som ska bli "ryggraden" i den Afghanska ekonomin har upptäckts.
Detta hoppas i alla fall de Afghanska myndigheterna. Men hur resonerar en pessimistisk miljövän?

Positiva röster höjs för att fattigdom och krig snart ska vara ett minne blott i Afghanistan. Bakgrunden är att mineralfyndigheter till ett värde av ca 1 biljon dollar har hittats i det bergrika landet. Jag höjer på ögonbrynen inför dessa förhoppningar. Jag frågar mig om förhoppningarna verkligen bygger på studier hämtade från verkligheten. Enligt relativ simpel ekonomisk teori skapar fyndigheter likt dessa inte stabil ekonomisk utveckling. Ett land som blir för beroende av en viss produkt är mycket känsligt för förändringar på världsmarknaden. Dessutom har vi sett allt för många exempel där den ekonomiska vinsten inte går till landets befolkning, utan snarare till ett fåtal redan rika, samt till stora mäktiga utländska företag. Som exempel kan nämnas Lundin Oils aktivitet i Sudan. Oljefyndigheterna där förvandlades till en mardröm för landets befolkning och för miljön. Stora folkgrupper tvingades överge sina boendeområden och känsliga naturområden ödelades.

Jag är rädd för att Afghanistan inte står rustat för denna enorma rikedom. I ett land där rivaliserande grupper redan idag slåss om inflytande riskerar rikedomar likt dessa att ytterligare förvärra situationen. Dessutom har jag små förhoppningar om att de Afghanska miljömyndigheterna står rustade för att möta den enorma miljöförstöringen som gruvdriften bidrar med. Om andra länders gruvbolag lägger vantarna på kontrakten ökar denna risk ytterligare då ansvarskänslan för miljön i fjärran länder är lägre än i det egna landet.

Detta blogginlägg är fyllt av spekulationer. Låt oss hoppas att jag har "gruvligt" fel!

Afghanska fyndigheter värda 1 biljon dollar

Enorma mineraltillgångar i Afghanistan

torsdag 10 juni 2010

Hållbar utveckling vs. oljan

"Hållbar utveckling" var ett begrepp som slog igenom stort för ett antal år sedan. Jag har stor tilltro till innebörden av detta begrepp då det förenar miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter av det mänskliga samhället. Just denna kombination tror jag är framtiden, men vart tog begreppet vägen?

När IPCC för ett antal år sedan på allvar uttryckte sin huvudvärk över tillståndet för jordens miljö fick begreppet "Hållbar utveckling" ett uppsving. Alla trovärdiga medier startade stora kampanjer där det skulle upplysas och inspireras. Sedan dess har något hänt. Jag har inte gjort någon seriös analys av det jag nu kommer att påstå. Påståendet grundar sig på en känsla jag har: Idag pratar medierna sällan om begreppet hållbar utveckling! Sociala orättvisor, miljöskandaler och den skakiga kapitalismen diskuteras idag var för sig. Varför blev det så?

Jag har inget bra svar på ovanstående fråga. Om det är någon av mina läsare som tror sig sitta inne på en bra förklaring så får ni gärna delge den. Min gissning är dock att frågan kan besvaras med: politikers misslyckande! Världens politiker har misslyckats med att hålla ämnet aktuellt. Medierna kan enbart lyckas med detta under en begränsad tid, sedan tröttnar mediekonsumenterna. Om däremot våra politiker hade lyckats föra utvecklingen framåt så hade medierna haft nytt och spännande stoff att rapportera om. Det skulle exempelvis kunna röra sig om aggressiva miljölagar, sådant brukar reta mediekonsumenten.

Ska vi då ge upp begreppet hållbar utveckling? Givetvis inte!!!! Detta underbara begrepp kommer att få en ny storhetstid, och om medierna och politikerna spelar sina kort rätt kan denna tid inledas redan nu. Man brukar väl nämligen säga att det inte finns något ont som inte har något gott med sig!? I så fall vill jag hävda att oljeläckan i Mexikanska golfen är ett mycket bra exempel på detta. Även om dagsfärska siffror gör gällande att så mycket som 6 miljoner liter olja läcker ut dagligen och förstör viktiga ekosystem så kan detta vara början på något nytt. Igår uppmärksammade nämligen Dagens Nyheter andra oljeläckor runt om i världen, som medier och politiker hittills har blundat för. Dessa läckorna återfinns i den fattigare delen av världen (i alla fall i pengar räknat). Någon av dessa läckor hade varit aktiv i över 6 månader utan att ägaren Shell hade agerat. Oljekatastrofen i Mexikanska golfen och DN:s artikel möjliggör därför att två av begreppet "Hållbar utvecklings" variabler aktiveras, nämligen miljömässiga och sociala. Oljan från läckorna i den fattigare delen av världen skulle i första hand ha levererats till den rika delen av världen, men skadorna från läckorna återfinns långt ifrån våra fina kuster. Lägg därtill Lundin Oils härjningar i Sudan som åter är på tapeten så blir nykolonialismen ännu tydligare. Även den tredje variabeln, ekonomin, borde tydligt visa sig i problematiken med oljan. En ekonomi som helt bygger på olja måste givetvis anses vara mycket känslig för förändringar i produktionen av olja. Ett samhälle fritt från oljan vore därför eftersträvansvärt även för att skapa en stabil ekonomi i framtiden. Därmed är alla de tre variablerna aktiverade. Stoffet finns där hela tiden, det är bara för medier och politiker att återaktivera begreppet "Hållbar utveckling" och sedan underhålla det så att det aldrig faller i glömska.

En oljekatastrof i det tysta

onsdag 2 juni 2010

SMP - min lokaltidning

Jag blev lite irriterad när jag idag läste min lokaltidnings ledare och konstaterar att skribenten Marcus Svensson ännu inte har förstått vad miljöpolitik går ut på. Jag visste visserligen att Smålandsposten är en lokaltidning med vissa brister, men hur man kan ha missat de senaste årens massiva miljöforskning är för mig en gåta. Marcus Svensson påstår att tillväxthämmande åtgärder är en del av en dold politisk agenda som skulle ligga bakom hela miljöpolitiken. Sista jag kollade lite forskningsrapporter så var det just tillväxten som målades ut som den bakomliggande drivkraften till den antropogena miljöpåverkan. Att vi behöver ta oss en funderare över om vårt krav på tillväxt verkligen är långsiktigt hållbart är för mig ingen dold miljöpolitik, utan snarare den mest uttalade av dem alla.

Läs gärna artikeln. Följ länken nedan:
Miljöranking döljer politisk agenda

måndag 31 maj 2010

Personliga utsläppsrätter

Sverige borde bli först i världen med att införa personliga utsläppsrätter, det menar i alla fall två brittiska miljöexperter. De personliga utsläppsrätterna skulle fungera ungefär som utsläppsrätterna för företagen. Varje individ skulle bli tilldelad en viss mängd utsläppsrätter. Om dessa överstigs får individen betala för nya utsläppsrätter, som säljs av någon som inte använder alla sina. Jag tycker att idén verkar mycket spännande, även om jag håller med kritikerna om att det skulle kräva allt för stora kontrollinsatser från myndigheterna. Jag är inte generellt emot att myndigheterna kontrollerar medborgarnas miljöpåverkan, men är dock rädd att det skulle kosta för mycket att införa ett sådant system. Jag tror dock att många medborgare är intresserade av att det ska kosta att förstöra vår bräckliga miljö. Ett billigare system vore att skippa kontrollerna och istället påföra den miljöförstörande konsumtionen relevanta kostnader redan vid inköpsstället. Det är klart att det är billigare och enklare att höja ex bränsleskatten än att kontrollera hur många liter bränsle varje medborgare förbrukar. Dessutom vore det på tiden att det infördes en kostsam flygskatt. På så sätt skulle vi inte behöva kontrollera vilka som väljer flyget och vilka som väljer tåget, det skulle kännas i plånboken hos den som gör fel val i alla fall.

Fler och fler tvivlar

Undersökningar visar att andelen européer som tror på en klimatförändring som delvis är orsakad av människan minskar. I Storbritannien tror t.ex. enbart 26% på en sådan utveckling. Vad beror detta på? Detta är frågan som våra politiker nu måste brottas med. Jag är nämligen övertygad om att våra politiker litar på vad majoriteten av klimatforskarna säger. Som politiker i en demokrati är du dock beroende av dina väljare för att vinna makt. Om samma politiker, som förhoppningsvis fortfarande lyssnar på klimatforskarna, vill kunna driva en mer effektiv miljöpolitik måste de därför mobilisera folkmassorna. En viktig fingervisning ifall våra svenska politiker vill ta denna kamp får vi i diskussionerna inför höstens val. Än så länge skyltar dessa frågor med sin frånvaro.

Värmerekord på gång, men få bryr sig

onsdag 26 maj 2010

Dokument fisk

Jag sänder er ett tips: se Dokument utifrån:s avsnitt om människans utfiskning av haven. Filmen visar vidden av de problem som vår fiskkonsumtion ger upphov till. Jakten på havets läckerheter bibehåller klyftan mellan den rika och den fattiga delen av världen, den berövar våra barn rätten till friska hav och näringsriktig mat. En del saker som inte tas upp i filmen är dock av värde att här betona. Vår överkonsumtion av fisk skadar inte enbart bestånden av de fiskar som efterfrågas på marknaden. Mycket enkel logik ger oss en bild av ett ekosystem i kollaps. Sunt förnuft borde leda oss till slutsatsen att en kraftig förändring av en arts population i ett ekosystem ger följdverkningar. Jag har tidigare på denna blogg beskrivit vikten av friska hav, men gör det gärna igen. Haven är inte viktiga för att vi ska kunna ha någonstans att bada. De är primärt inte heller viktiga för att föda en växande befolkning då den växande befolkningen är vårt eget ansvar att lösa. Haven är viktiga för att de är en förutsättning för allt liv på jorden. Den största delen av luftens fria syre kommer från haven. En stor del av den växthuspåverkande gasen koldioxid binds av haven. Av dessa två anledningar, tillsammans med bland annat de geopolitiska aspekterna, är ett mer begränsat fiske en nödvändighet.


Jag bifogar länken nedan.

Dokument utifrån

torsdag 20 maj 2010

Skrämmande utveckling av forskningsläget

Jag läser på dn.se att ett antal forskare från en rad olika länder har gått ihop och publicerat ett nytt klimatmanifest. Vid första anblicken ser det bra ut. De vill få bort fokus från skuldbeläggande och istället verka för en framåtsträvande utveckling. Vid lite närmare läsning av artikeln blir jag dock rädd. I artikelns står följande att läsa:

De vill lämna skulden som utgångspunkt för klimatdiskussionen, och de vill inte hänga upp hela klimatfrågan på dramatiska prognoskurvor. De menar att det inte längre är möjligt att ha en klimatpolitik som bara fokuserar på att minska utsläppen av växthusgaser. I stället vill de rikta in sig på vilka vägar som kan tas för att anpassa samhället till ett ändrat klimat.

Manifestet anger tre målsättningar för en bättre klimatpolitik:

• Alla människor måste få sina grundläggande behov tillfredsställda, inte minst energi.

• Vi måste försäkra oss om att vi utvecklas på ett sätt som balanserar ekonomiska, sociala och ekologiska mål.

• Vi måste försäkra oss om att samhället står rustat för att möta de faror som följer med nyckfulla klimatförändringar, oavsett deras orsaker.


Forskarna föreslår enligt artikeln att fokus flyttas från att förhindra klimatförändringar till att anpassa samhället så att det klarar av ett förändrat klimat. STOPP, genast STOPP, tänker jag. Är det verkligen klimatforskarnas uppgift att bygga ett samhälle där människan klarar framtida klimatförändringar? Är inte det statsvetare och ekonomers roll? Har inte klimatforskarna glömt en väsentlig aspekt av klimatförändringarna, nämligen att det inte bara är människan som drabbas av ett förändrat klimat? Jag vill bestämt hävda att det är människan som drabbas minst, för vi har nämligen statsvetare och ekonomer som jobbar dygnet runt med just arbetet att ställa om vårt samhälle så att vi klarar förändringar, det har mig veterligen inga andra djur eller växter. Lägg till detta resonemang att det är vi, och inga andra, som har skapat (de antropogena) förändringarna.

Jag blir så arg att jag skakar. Att sitta på en stol och skaka kan aldrig vara konstruktivt, men vad ska jag göra? Min uppmaning är följande: Tappa för Moder Jords skull inte fokus på vad som är det väsentliga i klimatforskningen, nämligen att minimera de av människan skapade miljöproblemen!

Forskargrupp: starta om klimatpolitiken

måndag 17 maj 2010

KPA - smuttsiga pensionspengar

Pensionsförvaltaren KPA marknadsför sig som ett etiskt bra företag. I företagets reklam utmålas deras kunder som miljövänner bara genom att de har placerat sina pensionspengar i företagets förvar. Det har dock visat sig att KPA:s etiska placeringar ur miljöhänseende både kan och borde kritiseras. Sex av företagets fondportföljer är nämligen engagerade i oljesandsutvinning. Med oljesandsutvinning menas att olja utvinns ur en blandning av olja och sand som ligger begravd under bland annat de Kanadensiska urskogarna. Utvinningsprocessen är mycket energikrävande, vilket gör att den totala miljöpåverkan av de färdiga oljebaserade produkterna blir väsentligt högre än vid utvinning ifrån oljelagerna i berggrunden. Dessutom bidrar oljesandsutvinningen med stora utsläpp av miljögifter samt ödeläggelse av viktiga urskogar.

Till dig som vill läsa mer om oljesanden rekommenderar jag länken nedan.
Oljesand

Oljebolag i KPA:s etiska storsatsning

måndag 10 maj 2010

Sverige och svenskarna - vi får bekosta vår del

Sverige står i startgroparna för att skicka hjälp till saneringsarbetet efter oljekatastrofen i Mexikanska golfen. Detta glädjer mig mycket! Miljöproblem av denna karaktären kan se ut att vara lokala, men rubbningar i lokala ekosystem kan få globala konsekvenser. Därför bör vi bistå med all hjälp vi kan. Dessutom är vi delvis ansvariga för katastrofen. Så länge vi är beroende av oljan ska vi även ta ansvar för den fullt ut. Vi lever i en värld där marknaden styr. Det är lätt att skylla på BP, eller på USA, men det är ändå i slutändan konsumenten som håller efterfrågan uppe. Ingen efterfrågan = ingen produktion!! Det är därför även självklart för mig att vi alla som konsumerar oljebaserade produkter borde vara med och betala för saneringsarbetet efter en katastrof likt den i Mexikanska golfen. Jag är av åsikten att oljebaserade produkter ska fördyras av ett risktillägg. Dessa pengar ska öronmärkas hos producenten för att användas till saneringsarbete efter olyckor. På så sätt finns det alltid pengar till akuta insatser, samtidigt som varorna blir dyrare för konsumenten, vilket borde verka hämmande på konsumtionen. Om producenten sköter sina säkerhetsrutiner så att inga olyckor uppstår kan överskottet, efter att en minimibuffert har upparbetats, lösgöras som vinst i företaget.

Sverige villigt att bistå USA

torsdag 6 maj 2010

Elbil med vrål

Jag älskar innovativt miljötänk! Utvecklingen av elbilar är för mig essentiellt för att vi ska kunna ställa om dagens samhälle och göra det mer hållbart. Elbilen bidrar dock med ett stort problem; de låter inget! Det kan kännas skönt att glida fram ljudlöst, men medtrafikanter i form av gångare och cyklister får inte den varning som de är vana vid då en bil närmar sig. Jag har lite skämtsamt tänkt att motorljudet ska ersättas med inspelat motorljud som spelas upp i högtalare. Detta är nu en verklighet! Följ länken nedan för att se och höra hur Lotus har löst problemet.

Youtube Lotus

onsdag 5 maj 2010

Grilla mer klimatsmart

Två lästips om hur du grillar mer klimatsmart. Trevlig läsning!

Naturskyddsföreningen - Grilla rätt i vår

Grilla utan att bli miljöbov

Oljebolagen - från dåtid in i framtiden

Att företag idag har mycket förtjänst av att skapa en grön image känns för mig självklart. Ett effektivt miljöarbete kan användas både för kostnadsbesparingar och i marknadsföringssyfte. Denna trend har även oljebolagen uppmärksammat. Statoil startade för några år sedan en kampanj för att visa företagets miljömässiga ansvarstagande. Även BP, oljebolaget som idag är på tapeten p.g.a. katastrofen i Mexikanska golfen, har försökt förbättra sin miljöimage. Katastrofen omkullkastar dock all trovärdighet i en sådan image, på samma sätt som Statoils miljöimage svartas ner av företagets verksamhet med oljesand i Canada.

All Counts står som sagt för övertygelsen om att alla steg i rätt riktning räknas. Viss form av verksamhet kan dock i ursprungssituationen vara så miljöskadlig att dess strävan mot ett bättre miljöarbete blir lönlös. Min lösning på problemet är dock enkel. Om oljebolagen vill visa att de menar allvar med sina miljövisioner bör de investera stora delar av sina vinster i utvecklingen av effektiva batterier. Där finns framtiden! På så sätt gör de en insats för miljön, samtidigt som de säkrar sina ägares framtida pensioner. Den dagen som oljan fasas ut, oavsett om utfasningen beror på att priset på oljan blir för högt p.g.a. sinande lager eller p.g.a. kloka politiska beslut, kommer bolagen att stå i fronten för framtidens drivmedel.

Raderar all grön trovärdighet

lördag 1 maj 2010

Vem behöver fisken?

Alla har vi olika sätt att leva så snällt som möjligt mot Moder Jord. Jag valde för ett antal år sedan att sluta äta fisk. Detta val baseras på fiskens centrala ställning i ett av världens viktigaste ekosystem, nämligen haven. Om detta ekosystems bräcklighet inte räcker som motiv för er för att sluta äta dessa läckerheter så rekommenderar jag del 2 av 6 i den fantastiska serien "Naturens stora skådespel" som nu visas på SVT. Om ni missade sändningen kan ni se programmet på SVT-play. Följ bara länken nedan. Titta och njut av Moder Jords fantastiska skådespel!

Naturens stora skådespel

Läs även:

Fiskolja från ockuperade Västsahara blev laxfoder i Norge

torsdag 29 april 2010

Höjd bensinskatt - lätt att motivera

Det har aldrig varit så enkelt att motivera en höjd bensinskatt som nu. Det som är synd är att den höjningen som de rödgröna föreslår bygger på en urvattnad kompromiss.

Oljeläckaget i Mexikanska golfen är större än befarat. Omkring 800 000 liter olja läcker dagligen ut från borrhålet som lämnades efter branden på en oljeplattform. Kostnaden för saneringsarbetet måste delas av brukarna. Miljöskadorna går dock inte att uppskatta i pengar. Inga pengar i världen kan reparera ett skadat ekosystem.

Vi som konsumenter kan inte stoppa oljeläckaget som nu har uppstått, men vi kan förhindra att framtida katastrofer inträffar. Vi måste ge politikerna mandat att kraftigt höja kostnaderna för oss konsumenter när vi köper oljebaserade drivmedel. I en demokrati kommer tyvärr inte politikerna axla ansvaret om de inte har folkets mandat. Låt oss höja våra röster för en höjd bensin- och diselskatt!

Utsläppet i Mexikanska golfen större än befarat

onsdag 28 april 2010

Modern aktion med beprövat medel

I Frankrike har folket sedan revolutionernas tid varit vana vid att ta saken i egna händer för att påverka politikens utveckling. På senare år, precis som här om dagen, är det bönderna som främst använder sig av denna modell. I Sverige har vi tyvärr, precis som i Paris utkanter, främst mött folkets politiska frustration i våldsamma situationer. Jag tänker kanske främst på de våldsamma kravallerna i Göteborg år 2001 i samband med EU-toppmötet, men även på de våldsyttringar vi på senare tid bevittnat i bl.a. Malmöstadsdelen Rosengård.

Greenpeace är för mig ett föredömen när det gäller att utöva folkets politiska makt ute på fältet. Deras icke-våldsmentalitet känns modern. Idag inleder Greenpeace en aktion mot Vattenfalls huvudkontor i centrala Stockholm. De efterfrågar en attitydsförändring från företaget och från staten bl.a. i frågan om fortsatt kolkraftsutveckling. Greenpeace känns moderna när de visar att folket kan göra sin röst hörd utan att våld blir inblandat. Fortsätt på inslagen väg!

Greenpeaceaktion mot vattenfall

Vattenfalls kontor ockuperat av Greenpeace

Greenpeace

måndag 26 april 2010

Kärnkraften

Den 26:e April år 1986 inträffade kärnreaktorkatastrofen i Tjernobyl. Fyra år senare, när jag fortfarande var tre år ifrån att se dagens ljus, röstade det svenska folket för att avskaffa kärnkraften till år 2010. 2010 kan då ha verkat vara långt borta, men nu är det här. Jag tror att de flesta är medvetna om att folkomröstningens resultat ännu inte har blivit verklighet. Tvärtom planeras nu nya reaktorer. Förutom det tydliga brottet mot den demokratiska teorin kan detta ses som ett brott mot försiktighetsprincipen. Om en olycka som den i Tjernobyl inte väcker försiktighetsprincipens förespråkare, sådana som jag, så kan man fråga sig vad som ska till för att kärnkraften ska stängas ner. Ändå fördömer inte jag kärnkraften i dagsläget. Påstår jag därmed att det är OK att bryta mot de demokratiska principerna samt att strunta i historiens varningsklockor? Nej, givetvis inte! Jag menar att de politiska besluten i detta fall har visat sig verkningslösa för att marknadskrafterna har varit starkare. Svensk industri är energikrävande. För att inte hamna för långt efter i den internationella konkurrensen kräver därför industrin rimliga energipriser. För att detta ska vara en verklighet idag krävs kärnkraften. Hävdar jag då att den energiintensiva industrin ska få diktera villkoren för den politiska utvecklingen och helt överskugga försiktighetsprincipens logik? Absolut inte! Vi ska givetvis bedriva en politik som gör att elproduktionen tvingas ställas om. Vi behöver lämna beroendet av kärnkrafts-el bakom oss, men inte om alternativet är smutsig kolkraft. Alternativet ska vara förnyelsebar el, och här kan vi privatpersoner påverka. Vi ska inte sitta bittra i våra lyor och gråta floder över den misslyckade politik som bedrivits sedan 1980 års mycket kloka beslut i folkomröstningen. Vi ska givetvis påverka möjligheten för elbolagen att utveckla mer effektiv produktion av förnyelsebar el. Detta gör vi enligt min mening bäst genom att utnyttja våran makt som konsumenter och välja den förnyelsebara elen till våra hem.

Förlorarna segrade - svensk kärnkraft genom tiderna

fredag 23 april 2010

Risktillägg på oljebaserade bränslen

Igår började en oljeplattform i Mexikanska golfen brinna. Den sjönk senare och nu saknas 11 anställda. Förutom det mänskliga lidandet som detta innebär drabbas återigen Moder Jord av vår oförsiktighet. 8.000 fat olja läcker dagligen ut från den sjunkna plattformen. Den hade dessutom 2,5 miljoner liter diselolja ombord när den sjönk. Sammanlagt kan vi räkna med en naturkatastrof.

Är det inte på tiden att vi som använder de oljebaserade bränslena betalar för den risk som utvinningen och transporterna av bränslena bidrar med? Visserligen kan inga pengar i världen återställa ett förstört ekosystem, men marknadskrafterna måste få påverka konsumtionen genom kraftigt höjda priser.

Brinnande oljeplattform sjönk i havet

Oljespillet utanför USA fortsätter

torsdag 22 april 2010

Fritt valfiske?

Den internationella valkommissionen diskuterar ett förslag på en förändrad lagstiftning gällande valfångsten. Jag är den första att erkänna min tveksamhet till den uppståndelse som valfångsten orsakar. På samma sätt som när för stort fokus läggs på hur isbjörnarna påverkas av klimatförändringarna används valarna som en symbol för ett ohållbart mänskligt beteende. Jag ser en risk med detta. Om för stort fokus hamnar på dessa symboler riskerar andra viktiga delar av ekosystemen att glömmas bort. Jag är ändå mycket kritisk till att luckra upp vallagstiftningen. Grunden till detta är följande: Om vi visar oförmåga att skydda de arter som får mycket uppmärksamhet, hur ska vi då kunna skydda alla de som inte får samma erkännande?

Valfångstförbud på väg att försvinna

tisdag 20 april 2010

Fattigt klimatmöte

Ca 18000 företrädare för jordens fattiga samlas nu för ett klimatmöte. De menar att Köpenhamnsmötet föll p.g.a. att den rika delen av världen inte var beredda att ta ett större ansvar. De menar att dagens miljöproblem härstammar från den rika världens ekonomiska tillväxt. Syftet med mötet är att skapa en enad röst inför nästa klimattoppmöte.

Hur stora ansträngningar den rika respektive den fattiga delen av världen ska göra för att lösa klimatproblemet är en flitigt diskuterad fråga. Enligt min mening är det den svåraste knäckfrågan för om vi ska lyckas ro i hamn ett effektivt klimatavtal. Med det menar jag inte att jag tycker att det borde vara en svår knäckfråga. För mig är lösningen simpel: Vi i den rika delen av världen tar vårt ansvar och erkänner att klimatproblemet är skapat av oss, därför ska det även lösas av oss. Jag är dock medveten om att vi inte klarar det utan hjälp från de fattiga delarna av jorden, men jag är övertygad om att vi får den hjälpen om vi visar att vi menar allvar. Hur visar vi då att vi menar allvar? Givetvis vore en bra början att se över våra egna utsläpp och förändra vårt sätt att leva. Omställningen blir svår, men valet att genomföra den är vårat. När vi har visat att vi menar allvar så återstår försörjningsfrågan för de fattiga delarna av världen. Vi kan givetvis inte förneka dem en höjd levnadsstandard genom hämmande restriktioner. Jag tror heller inte att vi kan lösa problemet genom att pumpa in biståndspengar. Min lösning är följande: Avbryt nykolonialismen och låt den fattiga delen av världen bygga upp sina ekonomier utan utländska storföretags medverkan. Vi måste även dela med oss av vår miljövänliga teknik så att deras ekonomiska utveckling inte går samma väg som våran har gjort.

Tänk om det vore lika lätt att lösa problemet i verkligheten som här på bloggen. Jag är medveten om att vägen till framgång kommer innebära många prövningar. Jag upprepar därför det jag tidigare skrivit här på bloggen: För den enskilda individen gäller det att se över sin egen påverkan. För oss gäller uttrycket att "Allt räknas"! Varje steg vi tar möjliggör en förändring. För våra politiker gäller inte samma enkla medicin. För dem räknas inte "Allt". Det enda som räknas är handlingskraft och framgång!

Klimatmöte för jordens fattiga

måndag 19 april 2010

Klimatskeptikerns mardröm

Vid en genomgång av tusentals vetenskapliga artiklar som berör klimatfrågan visade det sig att enbart 5 stycken stödjer de s.k. klimatskeptikerna. Detta resultat mottas både positivt och negativt här på All Counts Miljöblogg. Resultatet visar att våra farhågor verkar besannas, men det visar dessutom att vi nu kan lägga klimatskeptikernas propaganda på hyllan för att istället tillsammans medverka till en positiv utveckling.

Marginellt vetenskapligt stöd för klimatskeptiker

söndag 18 april 2010

Moder Jord subventionerar

Klimatforskare menar att planeten subventionerar människans snabba transporter. I en artikel på svt.se uppger de att den prövning som vårt samhälle ställs inför under det rådande flygstoppet bara är en försmak för hur framtiden måste se ut. Vi måste hitta andra sätt att resa på då subventionerna från Moder Jord inte är långsiktigt hållbara. Jag har två invändningar mot detta resonemang. För det första är det förödande att kalla detta för subventioner. Det ger flyget en viss legitimitet. Människans resande med flyg är inget annat än oansvarigt och kortsiktigt mänskligt beteende, som absolut inte subventioneras av planeten vi lånar, i alla fall inte frivilligt. Min andra invändning är mot att forskarna menar att framtidens resande måste vara långsammare än dagens. Det är klart att det blir svårt att konkurrera med flygets hastighet på mycket långa sträckor, men på medellånga avstånd, som exempelvis svenska turistresor till medelhavet, kan tåget med stor sannolikhet matcha flygets tidsåtgång från centralstation till centralstation i framtiden. Läs gärna artikeln!

Vulkanutbrott kommer inte ge kalla somrar

fredag 16 april 2010

Forskning utan flyg

Som en följd av det glädjande beskedet att flygtrafiken står still ett tag till i norra Europa tar nu forskarna tillfället i akt och undersöker flygets verkliga påverkan på klimatet. Jag länkar nedan till en intressant artikel.

Flygstopp - bra för miljön?

torsdag 15 april 2010

Dynamit i kraterhål?

Jag fick ett kryptiskt sms av min kära mamma för en stund sedan. Hon skrev för att gratulerade mig och frågade om det krävdes mycket dynamit i kraterhålet. Jag förstod inte vad hon menade. Hon fick förklara för mig genom ett telefonsamtal, och då blev det solkart för mig vad hon hade i tanken. Hon menade förstås den glädjande nyheten att askan från vulkanutbrottet på Island äntligen på allvar påverkar flygtrafiken. Tyvärr kan jag inte ta på mig äran för att flygtrafiken i hela norra Europa står still. Den miljöbesparingen får Moder Jord ta på sig äran för. Det känns skönt att Moder Jord ibland säger ifrån. Hoppas vulkanen står där och spyr ut aska i många år framöver. Länge leve tåget!

Hårt tryck på SJ
Svenskt luftrum är stängt

Alternativ politisk utveckling

Utan att ta ställning i partipolitiken kommer jag nu kort ge en alternativ syn på den ekonomiska utvecklingen i Sverige jämfört med regeringens föreslagna budget. Miljöpartiet skriver följande i en debattartikel på dn.se:
"Vi vill genomföra en Green New Deal – en grön omställning av samhället. Investeringar i hållbar infrastruktur, klimatsmart teknik, kunskap och energi kan ge tusentals nya jobb samtidigt som vi angriper vår tids stora ödesfråga: klimatförändringarna. Vi vill stärka konkurrenskraften och innovationskraften i det svenska näringslivet. Vi kommer att höja miljöskatter för att finansiera klimatinvesteringar och sänka företagsskatter."
Jag hävdar inte att miljöpartiet har lösningen på miljöproblemen! Miljöpartiet har släppt tanken på att tillväxt är av ondo. På samma sätt som regeringen resonerar i dagens budgetförslag ser de tillväxten som viktig. Utan att här ta ställning varken för eller emot ett tillväxtsamhälle konstaterar jag att Miljöpartiets syn på vad som ska skapa tillväxt verkar mer hållbar än regeringens linje. Detta borde förtjäna uppskattning från alla politiska läger.

Vi vill sänka momsen för företag i tjänstesektorn

Budgeten medger ingen miljörevolution

Föga förvånande innebär den föreslagna budgeten inga utrymmen för några miljörevolutioner. Den ekonomiska politikens huvuduppgifter definieras som:
1.en hög uthållig tillväxt och sysselsättning,
2.en generell välfärd, dvs. en välfärd som kommer alla till del, och
3.en stabil makroekonomisk utveckling.
Det främsta jag har lärt mig genom att studera dagens miljöproblem är att dess grund är den höga och uthålliga tillväxten. Ekonomin driver miljöförstöringen, ändå definieras inte miljöåtgärder som en huvuduppgift för den ekonomiska politiken. För mig är detta ett hån mot det sunda förnuftet!

Innehåller förslaget inget positivt? Jo, givetvis ska jag försöka se lite ljusglimtar. Jag hittar en:
Budgetförslaget innehåller en skrivelse om att en ny myndighet ska bildas som tar ett övergripande ansvar för havs- och vattenmiljöfrågor. Uppgifter som idag ligger delade mellan exempelvis fiskeriverket och naturvårdsverket ska enligt förslaget samlas under den nya myndigheten. OM detta är ett uttryck för att regeringen vill ta krafttag för att undvika en katastrofal utveckling av miljön i haven, jordens kanske viktigaste ekosystem, så får det tummen upp. Mycket återstår dock att bevisa!

Budgeten som pdf

Om budgeten på dn.se

tisdag 13 april 2010

Försäljning under press

Ibland blir jag extra stolt över att vara bosatt i Växjö! Varumärket "Europas Grönaste Stad" (EGS) används flitigt av Växjös olika förespråkare. Inte nog med att varumärket ger god publicitet för Växjö kommun, nu ska det även utnyttjas för att inbringa pengar. Planen är att företag ska kunna använda dragningskraften från varumärket EGS för att göra gröna affärer. Jag uppskattar idén! Det finns dock en hake. Om varumärket EGS ska utnyttjas och spridas ännu mer så ökar även kraven på att det finns substans bakom det. Detta blir en utmaning för Växjö kommun. Hoppas att de antar denna utmaning på bästa sätt!

Nu ska Växjö börja sälja det gröna

Lovande start när människan är i centrum

Kärnvapentoppmötet i USA har inletts med glädjande nyheter om att Kina är välvilligt inställda till samarbete med FN i kärnvapenfrågan. Med misslyckandet under klimattoppmötet färskt i minnet är detta för mig en tydlig signal om att direkta och konkreta hot mot mänskligheten värderas högre än mer komplexa och indirekta hot. Men för mig är inte miljöfrågan varken komplex eller indirekt. Hotet är redan idag en verklighet för många människor, och inte minst för andra än toppkonsumenterna i våra känsliga ekosystem. Tänk om miljöfrågorna hade haft samma sprängkraft bland världens toppolitiker som kärnvapenhotet har.

Lovande start på kärnvapenmöte

Läcka bakom katastrof?

En tid har gått sedan Köpenhamnsmötet slutade i en katastrof. Det sägs att tiden läker alla sår, men tiden det tar att läka såren i miljön efter ett misslyckat försök (?) från våra politiker kan dock bli lång. Nya uppgifter gör gällande att katastrofens grund var ett läckt dokument om en föreslagen kompromiss. Tillåt mig att gråta en tår över dessa bortförklaringar. Katastrofen var ett faktum redan när en kompromiss började diskuteras. Min övertygelse om att "allt räknas" gäller tyvärr inte för våra politiker. Goda avsikter med en kompromiss räknas inte! För de som har verktygen att göra de stora förändringarna räknas inget annat än All In. När All In inte längre var ett alternativ i Köpenhamn var slaget redan förlorat. Nu är det upp till oss civilister att visa vilja. För oss gäller fortfarande att "allt räknas" och att slaget inte är förlorat!

Läckt dokument sänkte klimatmötet

söndag 11 april 2010

Filmtips

Jag såg en fantastisk naturfilm om Söderhavets unika djur- och växtliv. Under hela programmet hade jag en enda tanke i huvudet; Hur kan vi äventyra Moder Jords vackra och fantastiska skapelse? Programmet ger en bild av områden som i alla fall inte direkt påverkats av mänsklig närvaro. Tänk att vi har kommit till en punkt där vi genom lagar måste skydda områden på jorden från vår giriga exploatering. Det är sannerligen ett underkännande till den mänskliga förmågan att på egen hand fatta rationella beslut. Tur är väl dock att lagstiftningen ibland (läs ytterst sällan) går före vinstintressen och idioti.
Länk till programmet

Fortsättning om trädgårdsodling

Tänkte bara publicera länken till artikeln på svt.se som föregående inlägg bygger på.
Snart måste vi odla vår egen mat

torsdag 8 april 2010

Mitt första inlägg

Mitt första inlägg som bloggare blir kort. Läser på svt.se att trädgårdsodling är framtiden för svensk matproduktion. Det hävdar i alla fall Leif Thorin på FOR (FritidsOdlingens Riksorganisation). Påståendet får stöd här på All Counts Miljöblogg. När allt kommer omkring så är det de små stegen som blir de mest betydelsefulla. It All Counts! (Nu åter till slutspelshockeyn)